Olet täällä: Etusivu > Yhdistys > Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

 

Ylä-Pirkanmaan mobilistit ry säännöt:

Yhdistyksen nimi on Ylä-Pirkanmaan Mobilistit ja sen kotipaikka on Virrat ja toimialue Ylä- Pirkanmaa. Yhdistys on valtakunnallisen Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliito - SAHK ry:n jäsenyhdistys. Rek.nro. 209.650 8.3.2013

2 § Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on
1. edistää historiallisesti arvokkaiden moottoriajoneuvojen ja koneiden säilyttämistä ja entistämistä
2. koota yhteistoimintaan vanhojen ajoneuvojen harrastajat ja
3. kehittää yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa toimialueellaan.
Yhdistys ei osallistu poliittiseen eikä uskonnolliseen toimintaan.
3 § Tarkoituksen toteuttaminen Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
1. järjestää näyttelyitä, ajoja, retkeilyjä ja kuntoisuuskilpailuja historiallisilla moottoriajoneuvoilla,
2. toimeenpanna jäsentensä keskuudessa yhteisiä pyrkimyksiä selventäviä kokous-ja esitelmätilaisuuksia,
3. julkaista historiallisia moottoriajoneuvoja koskevaa kirjallista materiaalia,
4. harjoittaa muutakin samanlaatuista yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää aatteellista toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa testamentti- ym. lahjoituksia, sekä asianomaisella luvalla voi toimeenpanna rahankeräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

2 Luku Jäsenet

4 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, kannatus- ja kunniajäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, sekä maksaa yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä suomalainen tai ulkomaalainen luonnollinen henkilöjä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan (%) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.
Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.
5 § Jäsenluettelo
Yhdistyksen hallitus pitää jäsenluetteloa, johon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.
6 § Jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, sekä kannatusjäsenten kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun, johon sisältyy jäsenen jäsenmaksu yhdistykselle ja yhdistyksen jäsenestään maksama jäsenmaksu Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto - SAHK ry:lle.
7 § Yhdistykseen liittyminen
Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, kunniajäsenten osalta kuitenkin yhdistyksen kokous.
8 § Yhdistyksestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksuansa yhden (1) kuukauden aikana jäsenmaksulaskussa mainitusta maksupäivämäärästä lukien.
9 § Yhdistyksestä erottaminen
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
10 § Erottamispäätöksestä valittaminen
Yhdistyksen hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamisesta päättäneestä hallituksen kokouksesta ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3 Luku

Yhdistyksen kokoukset

11 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
12 § Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen.
13 § Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle
6. Hallituksen laatima talousarvio seuraavalle toimintakaudelle
7. Yhdistyksen liittymismaksun, jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruus ja näiden maksamisen eräpäivä
8. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi
9. Hallituksen varsinaisten jäsenten valinta erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
10. Yhden (1) toiminnantarkastajan sekä yhden (1) varatoiminnantarkastajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi
11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. Kokouksen päättäminen.
14 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni samoin kuin kunniajäsenellä, joka on tai on aiemmin ollut yhdistyksen varsinainen jäsen. Valtakirjalla ei voi äänestää.
Kokouksen päätöksellä voidaan yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.
15 § Päätöksenteko
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei muualla näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.
16 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
17 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos se on yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
18 § Käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.
Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä ja muista merkittävistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

4 Luku Hallitus

19 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä. Varsinaisista jäsenistä puolet on vuosittain erovuoroisia. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla. Lisäksi hallitukseen kuuluu kaksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt tai esteellinen.
Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.
20 § Hallituksen tehtävät Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1. Huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita
2. Edustaa yhdistystä
3. Laatia esitykset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
4. Valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niiden päätökset
5. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
6. Päättää jäseneksi hyväksymisestä lukuun ottamatta kunniajäseniä
7. Valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa ja puuttua näihin tarvittaessa
8. Kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa
21 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.
22 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
5 Luku

Toimihenkilöt ja toimikunnat

23 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen
Yhdistyksen kokous voi asioiden valmistelua varten tai hallitus avukseen asettaa toimikuntia. Tällöin on määrättävä toimikuntien toimikausien pituudet, sekä vastuuhenkilö.
24 § Toimihenkilön ja toimikunnan erottaminen
Yhdistyksen kokous voi perustellusti syystä vapauttaa tehtävästä toimikunnan kesken tämän toimikautta, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava. Hallitus voi vapauttaa nimittämänsä toimihenkilön tai asettamansa toimikunnan kesken tämän toimikautta.

6 Luku

Hallinto ja talous

25 § Toimi- ja tilikausi
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.
26 § Toiminnantarkastus
Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat, sekä toimintakertomus toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen, kevätkokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.
27 § Yhdistyksen päätösten moittiminen
Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.
28 § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4)) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.
Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
29 § Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen vähintään kolmen neljäsosan (3) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta.
Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen- päätöksen mukaisesti.
30 § Säännöissä määräämättömät asiat
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi yhdistyslakia, kirjanpitolakia sekä tilintarkastuslakia.


Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus:
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Sääntömääräiset nimenkirjoittajat:
Puheenjohtaja Isokivijärvi Jari Matti
Varapuheenjohtaja Virtanen Mikko Juhani

 

« Edellinen  |   Ylös  |   Seuraava »

 

XI Veteraaniautojen Virrat

Lauantaina 20.7.2024

 

 

 

 

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Kirjaannu